Politika privatnosti

Zaštita ličnih podataka

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Preduzeće Dekel doo Beograd pridaje veliku važnost zaštiti ličnih podataka svojih klijenata. Zato poštujemo Vašu privatnost i želimo da imate poverenje u nas kada se radi o zaštiti ličnih podataka. Mi ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko dugo ćemo ih čuvati. To Vam omogućava da se sami odlučite u koje svrhe možemo da koristimo Vaše podatke

Opšte informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem Dekel.com vebsajta, kao i u vezi sa određenim dodatnim uslugama koje Vam pružamo. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje ovog vebsajta, odnosno pristupanje njegovim sadržajima i/ili korišćenje usluga s tim u vezi koje dodatno pružamo, smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.


Obrada ličnih podataka

Podatak o ličnosti je, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon), svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 • Lice na koje se podaci odnose – fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju
 • Rukovalac – privredno društvo Dekel doo Beograd, budući da on određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti
 • Obrađivač je fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno struktuiranje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada)

 • Pravni osnov

  Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka može da bude Vaša saglasnost ili okolnost da je konkretna obrada neophodna za ostvarivanje nekog našeg legitimnog interesa (ili legitimnog interesa trećeg lica) ili je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa nama ili za ispunjenje naših pravnih obaveza ili ukoliko se prijavljujete za posao u našem privrednom društvu. Svrha konkretne obrade može da bude omogućavanje funkcionisanja našeg vebsajta i/ili analiza i dalje poboljšavanje njegovih performansi i/ili ponuda personalizovanih sadržaja i/ili pružanje usluga čije ste pružanje od nas zatražili (na primer radi slanja našeg newsletter-a na Vaš zahtev) i/ili komunikacija u vezi sa prethodno navedenim i/ili komunikacija sa Vama iz marketinških razloga (tzv. direktan marketing). Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate određena prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima. Rukovalac, u zavisnosti o kategorije lica na koje se podaci odnose, obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • Od zaposlenih i radno angažovanih lica prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju oblast radnih odnosa i propisima koji regulišu oblast koja se odnosi na plaćanje zarada i drugih naknada zaposlenima, odnosno radno angažovanim licima. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu člana 12. stav1. tačka3) Zakona
 • Od kandidata za zaposlenje ili radno angažovanje prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji se nalaze u radnoj biografiji (CV), kao što su ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta, kontakt podaci poput broja telefona, elektronske pošte i ostalih podataka. Ova vrsta podataka vrši se na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose u smislu člana 12. stav1. tačka1) i tačka 2) Zakona
 • Od lica koja koriste neki vid usluge koje pruža privredno društvo Dekel doo Beograd, obrađuju se podaci o ličnosti koji su neophodni za pružanje te usluge (ime i prezime, naziv privrednog subjekta, funkcija koju obavlja u privrednom subjektu, adresa elektronske pošte, kontakt telefon). Kada je u pitanju zaključenje ugovora sa privrednim društvom Dekel doo Beograd, u predugovornoj fazi se vrši obrada na zahtev druge ugovorne strane, zatim se obrađuju podaci o ličnosti neophodni za ispunjenje ugovorne obaveze rukovaoca (u fazi važenja ugovora) i podaci o ličnosti koji se po osnovu zakonskih propisa, čuvaju po isteku ugovornog odnosa (postugovorna faza), a sve u smislu člana 12. stav1. tačka 2) Zakona
 • Od lica snimljenog video nadzorom prikupljaju i obrađuju fotografije i video zapisi na osnovu kojih može identifikovati lice na koje se podaci odnose. Pravni osnov za ovaj vid obrade je legitimni interes rukovaoca u smislu člana 12. stav1. tačka 6) Zakona.
 • Podaci o ličnosti koje privredno društvo Dekel doo Beograd, prikuplja i obrađuje mogu biti povereni:
 • Nadležnim državnim organima kao primaocima ili grupi primaoca i korisnika u skladu sa zakonom
 • Privrednim subjektima za fizičko obezbeđenje kao obrađivačima
 • Privrednim subjektima koji izrađuju softver za obradu podataka o ličnostima kao obrađivačima
 • Privrednim subjektima koji održavaju informaciono komunikacione sisteme privrednog društva Dekel doo Beograd kao obrađivača
 • Hosting privrednim subjektima kao obrađivačima
 • Drugim fizičkim i pravnim licima koja spadaju u kategoriju obrađivača podataka, primaoca podataka ili korisnika podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima. Podaci o ličnosti mogu se poveriti nadležnim državnim organima, ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza privrednog društva Dekel doo Beograd, pod uslovom da je korišćenje podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva. Privredno društvo Dekel doo Beograd, kao rukovalac sa obrađivačima zaključuje Ugovor o poverenoj obradi podataka o ličnosti kojim se uređuje položaj obrađivača, njegovi zadaci u odnosu na obradu podataka, mere zaštite koje je dužan da primenjuje i druga bitna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se vrši u ime privrednog društva Dekel doo Beograd.


  Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka prilikom posete našem vebsajtu

  Prilikom posete i korišćenja našeg vebsajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam Vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost informacionog sistema.


  Kolačići

  Internet platforme privrednog društva Dekel doo Beograd koristi Kolačiće, odnosno male pakete podataka koji su uskladištene na računaru ili na drugom uređaju koji lice na koje se podaci odnose koristi za pristup internetu. Kolačići omogućavaju dodatne funkcionalnosti internet stranice neophodne za poseban prikaz sadržaja. Kolačići, uobičajeno, ne otkrivaju identitet korisnika već prate i analiziraju ponašanje korisnika na internetu (broj poseta sajtu, prosečno vreme na sajtu, stranice koje otvarate i slično) i koriste se isključivo za održavanje i poboljšanje funkcionalnosti naše internet prezentacije. U slučaju da Kolačić omogućava pristup identitetu korisnika, tretira se kao bilo koji drugi podaci o ličnosti i primenjuje sve što je rečeno o podacima o ličnosti. Propisi EU o telekomunikacijama, kao i Zakon o elektronskim komunikacijama (Sl. glasnik RS, br. 44/10, 60/13 – odluka US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), omogućavaju korišćenje kolačića, pod uslovom da je korisnik (lice na koje se podaci odnose) na jasan i precizan način obavešten o svrsi prikupljanja i obrađivanja Kolačića i da je imao priliku da odbije takvo obrađivanje.


  Upravljanje i brisanje svih kolačića

  Internet pretraživač možete da podesite tako da se kolačići ne mogu uskladištiti u Vašem uređaju i / ili će Vas svaki put pitati jeste li saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene kolačiće. Možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše putem opcije za pomoć Vašeg internet pretraživača. Imajte na umu da potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg vebsajta.


  Kontakt

  Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, np primer, putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našem vebsajtu, podaci koje navedete (adresa Vaše e-pošte i, ako je primenjivo, Vaše ime i Vaš telefonski broj i/ili lični podaci navedeni tokom konkretne komunikacije) biće sačuvani i obrađeni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu brišemo nakon što njihovo čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati određeni rokovi.


  Newsletter

  Newsletter sadrži vesti, ponude i dodatne informacije o privrednom društvu Dekel doo Beograd. Prijavom na newsletter, u skladu s Vašim pristankom koji je potreban u svakom pojedinačnom slučaju, primaćete personalizovane informacije o proizvodima i uslugama, i to putem e-pošte. Prijavom na newsletter primićete bilten prilagođen Vašim potrebama (ukoliko je newsletter "personalizovan", „individualizovan“, „prilagođen“). Analiziramo Vašu kupovinu i ponašanje prilikom kliktanja na našim internet stranicama ili u newsletteru kako bismo prikupili relevantne informacije.
  Podaci će biti prosleđeni na našu platformu za upravljanje korisnicima i njima će moći da pristupe i pružaoci usluga radi podrške i implementacije newslettera. Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.


  Ocene i recenzije

  Registrovani korisnici našeg vebsajta imaju mogućnost da pošalju ocene i recenzije o proizvodima, postupcima ili ostale načine vrednovanja u sklopu ponude na internet stranicama prema uslovima korišćenja. Naša je legitimna želja da korisnici slobodno daju svoje mišljenje o proizvodima. Vaša ocena će se objaviti uz vaše korisničko ime. Preporučujemo da upotrebite pseudonim umesto svog stvarnog imena. Ocene se ne pregledaju pre objave. Zadržavamo pravo da obrišemo komentare ako treća lica imaju prigovor o nezakonitosti tih komentara. Prosleđujemo podatke relevantnim internim odeljenjima u svrhu obrade ili spoljnim pružaocima usluga (npr. pružaoci usluge hosting-a, pružaoci usluge upravljanja sadržaja) radi ostvarenja svrhe obrade (objava na internet stranicama).


  Prava lica čiji se podaci obrađuju

  Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate sledeća prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima:

 • Pravo da zatražite informacije o obradi Vaših ličnih podataka
 • Pravo da pristupite Vašim ličnim podacima i pravo da tražite njihovu kopiju
 • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka
 • Pravo na ograničenje njihove obrade
 • Pravo na, ukoliko je primenjivo, prijem ili prenos podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu (pravo na prenosivost podataka)
 • Pravo na podnošenje prigovora protiv obrade Vaših ličnih podataka (ukoliko obradu zasnivamo na legitimnom interesu ili ukoliko obradu vršimo za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje u tim slučajevima) i pravo na prekid njihove obrade
 • Nadalje, imate i pravo na pravna sredstva predviđena Zakonom o ličnim podacima uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu.
  Takođe, ukoliko Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da to povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja. U slučaju povlačenja saglasnosti, prestaćemo da obrađujemo Vaše lične podatke za čiju je obradu pravni osnov bila povučena saglasnost, osim ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov.
  Da biste ostvarili svoja gore-navedena prava (ukoliko su u konkretnom slučaju primenjiva), kao i ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete da nam se obratite putem e-pošte na adresu office@dekel.com ili poštom na adresu Bulevar despota Stefana br. 79, 11000 Beograd, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.


  Direktor Dekel doo Beograd

  Upoznajte nas

  Pošaljite poruku i
  i zakažite prezentaciju ili
  sastanak.

  Kontakt

  Preuzmite
  PDF Podatke za identifikacijuovde